Niestety, ta okazja wygasła 4 minuty temu.
303°
Opublikowano 20 marca 2024

"Sztuka życia według stoików"-ebook [jak żyć szczęśliwie]

12,90zł18zł-28%
Opublikowane przez
travollone Lider Okazji
Dołączył w 2021
413
4 938

O tej okazji

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Więcej eBooki

Znajdź więcej okazji eBooki

Sprawdź więcej okazji

Odkryj więcej ofert na głównej stronie

Książka (530 stron), która stara się za cel pokazać jak żyć szczęśli­wie.

Co to właści­wie jest sto­icyzm? Jest to pe­wien sposób życia, wymyślony dwa tysiące trzy­sta lat temu w Gre­cji. Jest on – po pierw­sze – dostępny dla każdego: każdy może zo­stać sto­ikiem i każdy może stać się dzięki temu szczęśliwy. Nie ma tu żad­nych ogra­ni­czeń, nie­ważny jest wiek, płeć, orien­ta­cja, rasa, na­ro­do­wość, in­te­li­gen­cja, wy­kształce­nie, świa­to­pogląd czy po­czu­cie hu­mo­ru. Po dru­gie, sto­ic­ki sposób życia spra­wi, że będzie­my szczęśliwi w każdej sy­tu­acji i w każdych możli­wych oko­licz­nościach. Jest to re­cep­ta uni­wer­sal­na: spraw­dzi się za­wsze i pomoże na wszyst­ko. Po trze­cie, jest to re­cep­ta pro­sta: łatwo jest się na­uczyć sto­icyzmu, łatwo jest żyć po sto­ic­ku i łatwo jest być dzięki nie­mu szczęśli­wym.

Ni­niej­sza książka jest pre­zen­tacją tego sto­ic­kie­go spo­so­bu życia. Jest jego prak­tycz­nym i po­zy­tyw­nym podręczni­kiem. Nie ma tu żad­nych ogólni­ko­wych wy­wodów ani nie­uchwyt­nych abs­trak­cji – bo sto­icyzm jest prak­tyką i kon­kret­nym działaniem. Nie ma tu fa­cho­we­go słownic­twa i nie­przystępnych pojęć – bo sto­icyzm jest pro­sty i zro­zu­miały, nie ma on nic wspólne­go ze słownym ho­kus-po­kus i ter­mi­no­lo­giczną pląta­niną.

Układ książki jest następujący: w 28 ko­lej­nych roz­działach przed­sta­wiam 28 tech­nik, ćwi­czeń, tu­dzież me­tod sto­ic­kich. Sta­no­wią one narzędzia, dzięki którym możemy sięgnąć po szczęście, a w ra­zie po­trze­by roz­go­nić na­sze kłopo­ty. Każda z nich jest możli­wie ja­sno i pre­cy­zyj­nie zde­fi­nio­wa­na, każda jest też zi­lu­stro­wa­na za­czerp­niętymi z życia przykłada­mi. Każdy roz­dział roz­po­czy­na „pigułka”, która przed­sta­wia w skrócie jego treść, a po niej przy­wołuję kil­ka lub kil­kanaście frag­mentów z dzieł sta­rożyt­nych sto­ików i każdy z nich opa­truję szczegółowym ko­men­ta­rzem.

Struk­tu­ra ta obmyślona jest tak, by spełnić kil­ka celów. Po pierw­sze, daje ona sze­ro­ki wybór sto­ic­kich me­tod. Każdemu co in­ne­go może przy­paść do gu­stu i każdy ma szansę wy­brać dla sie­bie coś, co będzie mu od­po­wia­dało. Nie przed­sta­wiam tu jed­nej i je­dy­nie słusznej dro­gi do sto­icy­zmu: dróg jest wie­le i można wśród nich wy­bie­rać we­dle woli. Po dru­gie, jak pisał Se­ne­ka: „jeśli ktoś sądzi, że każdy z tych leków z osob­na jest nie dość sku­tecz­ny to jed­nak kie­dy je ra­zem ze sobą połączy, przy­zna, że za­wie­rają bar­dzo wielką sku­tecz­ność działania”¹. Po trze­cie, można tę książkę czy­tać na kil­ka spo­sobów. Można ją czy­tać po ko­lei i trak­to­wać jako całościo­wy, spójny wykład sto­icy­zmu albo też ko­rzy­stać z niej wy­ryw­ko­wo i w po­trze­bie: stąd wyróżnio­ne miej­sce cy­tatów z tekstów kla­sycz­nych, stąd pigułki. Są to jak­by koła ra­tun­ko­we, po które można sięgnąć, by w do­wol­nej chwi­li odświeżyć so­bie założenia sto­icy­zmu. Można też czy­tać roz­działy w ta­kiej ko­lej­ności, jaka komu pa­su­je, można również po­zwo­lić so­bie na pewną do­wol­ność wewnątrz każdego roz­działu (choć każdy z nich jest lo­giczną całością). Można zacząć od spoj­rze­nia na same pigułki, można też stwo­rzyć własną me­todę czy­tania. Sto­icyzm jest pro­po­zycją dla Cie­bie, Czy­tel­ni­ku, i ni­cze­go Ci nie na­rzu­ca siłą.

Wy­obrażenie jest tą przy­czyną, która nas dręczy, i każde zło przy­bie­ra tak wiel­kie roz­mia­ry, na jak wie­le je oce­nia­my.

(Se­ne­ka, O po­cie­sze­niu do Mar­cji, XIX.1)

W PIGUŁCE: Świat, w którym żyje­my i którego doświad­cza­my, nie jest świa­tem rze­czy i zda­rzeń, ale świa­tem na­szych wy­obrażeń o nich. By być szczęśli­wym, trze­ba zro­zu­mieć, że o na­szym życiu i szczęściu de­cy­dują wy­obrażenia, a nie rze­czy, których te wy­obrażenia do­tyczą.
Virtualo Więcej szczegółów na
Aktualizacje społecznościowe

3 Komentarze

sortowanie:
Awatar użytkownika
 1. Awatar użytkownika Wiktorr
  Sztuka życia według słoików, Warszawa 2024 [jak żyć tanio, udając, że drogo] (Edytowano)
 2. Awatar użytkownika eter
  Obecni "młodzi gniewni" (i nie chodzi o to co w peselu na pierwszych 2-4 miejscach) i stoicyzm to może być 'trochę' trudne
 3. Awatar użytkownika Król_Cebulian_I
  Kupić by cię, mądrości, za drogie pieniądze,
  Która (jesli prawdziwie mienią) wszytki żądze,
  Wszytki ludzkie frasunki umiesz wykorzenić,
  A człowieka tylko nie w anioła odmienić,
  Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
  Złym przygodam nie podległ, strachom nie hołduje.
  Ty wszytki rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie,
  Jednaką myśl tak w szcześciu, jako i w żałobie
  Zawżdy niesiesz; ty śmierci namniej sie nie boisz,
  Bezpieczną, nieodmienną, niepożytą stoisz.
  Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkiemi,
  Ale dosytem mierzysz i przyrodzonemi
  Potrzebami; ty okiem swym nieuchronionym
  Nędznika upatrujesz pod dachem złoconym,
  A uboższym nie zajźrzysz szcześliwego mienia,
  Kto by jedno chciał słuchać twego upomnienia.
  Nieszcześliwy ja człowiek, którym lata swoje
  Na tym strawił, żebych był ujźrzał progi twoje.
  Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony
  I miedzy insze, jeden z wiela, policzony.
Awatar użytkownika