Niestety, ta okazja już wygasła

Guz mózgu. Terapia protonowa w Czechach gdy liczy się czas

sty 7. 2020

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Podana cena dotyczy pozytywnego rozpatrzenia wniosku NFZ

koszt doradztwa medycznego – 250 zł/wizytę – konsultacje realizowane są w Poznaniu, , tel. 602 673 598 od godz. 9.00-16.00 pon-pt
Koszt wizyty konsultacyjnej w Pradze 110 Euro Jednostka działa w systemie dwuzmianowym co umożliwia leczyć 2500 osób rocznie.

protonoterapia.pl/koszty/

Istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów leczenia przez płatnika publicznego Narodowy Fundusz Zdrowia w sytuacji gdy podjęcie leczenia nie jest możliwe w Polsce (kolejka, brak miejsc, inne powody). Więcej na nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia. W rozporządzeniu załączono wniosek (załącznik nr 2).

Wniosku szukaj tutaj: dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1 lub tutaj nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/

Transport musi być uzasadniony klinicznie nie tylko z przyczyn ekonomicznych.

Wniosek wypełnia wnioskodawca (Pacjent) lub inna osoba określona w art 42 j Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 Nr 164 poz 1027 z poźn. zm.) a także specjalista radioterapii onkologicznej o tytule dr hab lub profesora – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce (podmiocie leczniczym) posiadającej kontrakt z NFZ.


Zalety terapii protonowej:

 • Minimalne uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających nowotwór oraz możliwość leczenia nowotworów usytuowanych blisko ważnych narządów i struktur – przy wyraźnych korzyściach w leczeniu nowotworów u dzieci.
 • Niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w trakcie oraz po zakończeniu leczenia z zastosowaniem promieniowania i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, którzy ukończyli terapię.
 • Precyzyjne kierowanie wiązki w komórki nowotworowe przy maksymalnej ochronie zdrowych tkanek podczas napromieniania – znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów złośliwych.
 • Wysokie prawdopodobieństwo całkowitego zwalczenia (zniszczenia) komórek nowotworowych i większe prawdopodobieństwo długotrwałego przeżycia.
 • Oszczędność kosztów związanych z późniejszą opieką medyczną i społeczną dla nieuleczalnie chorych pacjentów lub pacjentów, u których występują poważne działania niepożądane po leczeniu z zastosowaniem konwencjonalnej metody.Refundowane wskazania do radioterapii protonowej poza narządem wzroku:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 855)
protons.onkologia.krakow.pl/refundowane_wskazania.html

 • podstawy czaszki i okolicy około-rdzeniowej wieku dorosłego: struniak i chrzęstniakomięsak
 • zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany y,
 • wieku dziecięcego wymagające napromieniania osi mózgowo-rdzeniowej
 • nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne
 • nowotwory wysoko zróżnicowane glejaki j.
 • wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy około rdzeniowej: struniak lub chrzęstniako-mięsak


Terapia protonowa wykorzystuje podstawowe cząstki budujące jądro atomu wodoru– protony. Protony mają ładunek dodatni i masę o wiele większą od masy elektronów. Radioterapia protonowa polega na napromienianiu zmian nowotworowych u pacjentów onkologicznych przy pomocy promieniowania protonowego.Protony przyspieszane są w cyklotronie do prędkości bliskiej połowie prędkości światła. W ten sposób uzyskuje się energię rzędu 230 MeV (megaelektronowolty), umożliwiającą uszkodzenie nowotworu na głębokości do około 30 cm. Protony za pomocą silnego pola magnetycznego formowane są do bardzo wąskiej wiązki („wiązki ołówkowej”) i przenoszone z dużą dokładnością za pomocą obrazowania 3D do nowotworu złośliwego. W trakcie zwalniania protonów w tkance nowotworowej uwalniana jest energia, która wywołuje jonizację i uszkadza DNA napromienianej komórki. Jeśli uszkodzenie to jest wystarczające, komórka przestaje się dzielić lub natychmiast umiera.


223539.jpg
Podstawowa przewaga protonów w zastosowaniach radioterapeutycznych nad promieniowaniem konwencjonalnym (fotonowym i elektronowym) wynika z faktu, że maksimum dawki (pik Bragg’a) występuje dla protonów na pewnej głębokości, zależnej od energii wiązki, a nie na skórze pacjenta. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku leczenia guzów położonych głęboko (np. guzy wewnątrzczaszkowe). Korzystny w rozkładzie dawki dla protonów jest też fakt, że dawka za maksimum bardzo szybko spada do zera. Wysoki gradient dawki pozwala podać promieniowanie tylko do obszarów nowotworowych, z uniknięciem nadmiernego napromienienia tkanek otaczających (w tym często narządów krytycznych dla zdrowia i życia pacjenta). Zalety promieniowania protonowego pozwalają obniżyć prawdopodobieństwo powikłań po napromienianiu, bądź też przy zachowaniu niskiego stopnia powikłań podwyższyć dawkę w obrębie guza i dzięki temu zwiększyć prawdopodobieństwo jego zniszczenia.

Główną zaletą wiązki protonowej jest fakt, że największa ilość energii przenoszona jest do obszaru zwanego pikiem Bragga, tzn. bezpośrednio do guza, gdzie wykazuje maksymalne działanie niszczące.


223539.jpg
Rycina przedstawia rozkład energii na różnych głębokościach dla każdego rodzaju promieniowania jonizującego. Krzywa fotonowa wykazuje maksymalną utratę energii bezpośrednio pod skórą, a następnie ciągły stopniowy spadek w taki sposób, że zdrowa tkanka przed nowotworem jest napromieniana o wiele większą dawką niż sam nowotwór. Natomiast krzywa protonowa wykazuje niski spadek energetyczny po przeniknięciu do ciała, osiąga swój szczyt na danej głębokości, w tzw. piku Bragga, gdzie deponowanie energii niemalże „eksploduje”, dokładnie w obrębie nowotworu, a następnie spada do zera. Tym sposobem zdrowe tkanki za nowotworem nie są narażone na uszkodzenie.


223539.jpg

223539.jpg
Powyższe właściwości fizyczne wiązki protonowej – mała dawka wejściowa, maksymalna dawka energii na wymaganej głębokości i zerowa dawka wyjściowa – pozwala na niezwykle precyzyjną modulację rozkładu dawki w ciele pacjenta i jest największą zaletą terapii protonowej.

Dzięki tej właściwości możliwe jest zwiększenie dawki podawanej do guza do poziomu powyżej tego, który można osiągnąć za pomocą powszechnie stosowanych metod, z jednoczesnym zmniejszeniem dawki podawanej do sąsiadujących tkanek, wrażliwych na promieniowanie.

Akcelator protonowy (Cyklotron ) świecący pustkami bo NFz go nie umie wykorzystać
(wpisz cokolwiek Polska)

223539.jpg

223539.jpg

223539.jpg

223539.jpg


A poza tym uważam że ortografia to powinna byc zlikwidowana
Aktualizacje społecznościowe

163 Komentarze