Niestety, ta okazja już wygasła
Zwrot do 500 zł za zakup produktów marki KOŁO SMOLAR
402° Zakończono

Zwrot do 500 zł za zakup produktów marki KOŁO SMOLAR

14
402° Zakończono
Zwrot do 500 zł za zakup produktów marki KOŁO SMOLAR
sie 3. 2020

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Promocja KOŁO "Łazienka z premią do 500 zł"

1.4. Promocja trwa od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. albo do wyczerpania puli Zwrotów, która wynosi w niniejszej Promocji maksymalnie 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zwroty są realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (upływ terminu albo wyczerpanie puli Zwrotów). Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli Zwrotów na stronie internetowej promocji pod adresem: www.remontzpremia.pl.

1.5. Promocja dotyczy dowolnych produktów marki Koło, wprowadzonych do obrotu przez Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnych i zakupionych w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi" lub „Produktami”.

1.6. W Promocji bierze udział każdy zakup Produktu Promocyjnego dokonany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., z tym zastrzeżeniem, że zakup Produktów Promocyjnych może być udokumentowany maksymalnie 5 (słownie: pięcioma) oryginałami dowodów zakupu wystawionymi w powyższym okresie. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu Promocyjnego.

286716.jpg
W przypadku zgłaszania zakupu kilku Produktów Promocyjnych zakup taki może być udokumentowany jednym dowodem zakupu lub maksymalnie 5 (słownie: pięcioma) dowodami zakupu. Ceny brutto poszczególnych Produktów Promocyjnych wynikające z maksymalnie 5 (słownie: pięciu) dowodów zakupu podlegają zsumowaniu.

1.9. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty Promocyjne nabyte przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży/ Punktach Sprzedaży w czasie trwania Promocji (tj. od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.). W Promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione (w przypadku ich zgłoszenia przez Uczestnika i otrzymania Zwrotu, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Nagrody).

2.3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt Promocyjny w ramach prowadzonej działalności....

Promocja pewnie nie dla wszystkich, ale ktoś może skorzysta.
Regulamin
Aktualizacje społecznościowe
Najlepsze komentarze
14 Komentarzy
Prześlij Komentarz