Smolar zwrot za zakup 4 piw bezalkoholowych

Obowiązuje do 31/08/2022sie 1. 2022
Kup jednorazowo minimum 4 z wymienionych marek promocyjnych
Heineken 0%, Żywiec 0%, Desperados 0%, Warka 0%
W sklepach z listy
strefazerozazero.pl/reg…pdf
W okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022

Wypełnij zgłoszenie na stronie strefazerozazero.pl/

Jeden uczestnik może otrzymać zwrot o maksymalnej wartości 19.99 zł

Promocja została podzielona na 31 (słownie: trzydzieści jeden) etapów dziennych.
Etap dzienny promocji odpowiada każdemu dniu trwania promocji, tj. od dnia 01.08.2022 r. do dnia31.08.2022 r., i trwa od godziny 00:00:00 danego dnia trwania promocji do godziny 23:59:59 tego dnia.
Pierwszy etap dzienny promocji odbędzie się w pierwszym dniu trwania promocji, tj. 01.08.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny promocji przypada na ostatni dzień trwania promocji, tj. 31.08.2022 r.

W każdym etapie dziennym pula zwrotów wynosi maksymalnie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk, z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane w danym etapie dziennym przechodzą do kolejnego etapu dziennego i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie


Wycinek z regulaminu
strefazerozazero.pl/reg…pdf

W promocji bierze udział każdy jednorazowy zakup minimum 4 (słownie:czterech) dowolnych produktów promocyjnych (zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu).
Ww. zakup musi być dokonany w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022r. w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z listy sklepów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu (zwanym dalej „sklepem promocyjnym”) i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktów promocyjnych.

Produkty promocyjne biorące udział w niniejszej promocji mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2promocyjnej, jak i po upływie ww. okresu (tj. od dnia 01.08.2022 r. do dnia31.08.2022 r.), jednakże zakup ww. produktów poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w promocji.


Promocja dotyczy produktów bezalkoholowych marki: Warka 0%, Żywiec 0%,Desperados 0% i Heineken 0%, zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub„produktami”. W promocji biorą udział: puszki, butelki i wielopaki – według dowolnego wyboru uczestnika.
Aktualizacje społecznościowe
Petesh
Odpowiedzi na pytania konkursowe: 3 x TAK

41 Komentarzy