Lajt Mobile - Wielkanocny Bonus 50%
132°Zakończono

Lajt Mobile - Wielkanocny Bonus 50%

0
mar 25. 2016
REGULAMIN PROMOCJI NA DOŁADOWANIA

„Wielkanocny Bonus 50%”

Zespół Obsługi Klienta

Infolinia: 727 700 700

email: [email protected]lajtmobile.pl

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja „Wielkanocny Bonus 50%” na doładowania zwana dalej Promocją organizowana jest przez Telestrada S.A.,

z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, świadczącą usługi mobilne lajt mobile, zarejestrowaną przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON

006229011, kapitał zakł. 1.558 869,50 PLN

2. Dostawcą aplikacji na stronie lajtmobile.pl/dol…duj jest PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166, przy ul.

Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do

Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym,

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. Niniejsza Promocja skierowana jest do osób będących Użytkownikami Oferty lajt mobile na kartę, którzy w terminie

wskazanym w pkt 4 dokonają doładowania przez serwis lajtmobile.pl/dol…duj, zwanych dalej "Użytkownikami".

4. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest w dniach od 26.03.2016 od godziny 00.01 do 28.03.2016

do godziny 23.59, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

5. Niniejsza Promocja dotyczy doładowań dokonanych przez stronę lajtmobile.pl/dol…duj.

6. Doładowania dokonane przez system zdrapek sieci plus nie wchodzą w zakres niniejszej Promocji.

7. W celu skorzystania z Promocji należy wejsć na stronę lajtmobile.pl/dol…duj i dokonać doładowania na kwotę

min 10 zł brutto, maksymalna kwota doładowania to 500 zł brutto.

8. Bonus w ramach Promocji zostanie naliczony w wysokości 50% od doładowania dokonanego przez Użytkownika w

terminie wskazanym w punkcie 4, zgodnie z tabelą 1. W przypadku dokonania doładowania na kwotę inną niż

określona w tabeli 1 zasada naliczania bonus jest taka sama i wynosi zawsze 50% wartości takiego doładowania.

Tabela 1: Przykładowe kwoty doładowania i przysługujący im bonus w ramach promocji

Kwota doładowania Bonus 50%

10 zł 5 zł

20 zł 10 zł

30 zł 15 zł

40 zł 20 zł

50 zł 25 zł

9. Środki w ramach Bonusu mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z cennikiem usług komórkowych

przedpłaconych lajt mobile dostępny na stronie lajtmobile.pl, w ramach oferty z której korzysta Użytkownik.

10. Bonus uzyskany w ramach Promocji wpłynie na konto Użytkownika w ciągu maksimum do 48 godzin roboczych od

momentu doładowania konta, a o wpłynięciu bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS.

11. Termin ważności środków w ramach Bonusu jest zależny od kwoty doładowania podstawowego, będącego podstawą

naliczenia bonusu. Każde doładowanie w ramach Promocji na kwotę min 10 zł brutto przedłuża okres ważności dla

usług wychodzących i przychodzących na koncie Użytkownika na okres 365 dni.

12. Jeśli nie wskazano inaczej stawki wskazane w niniejszym regulaminie są wyrażone w kwocie brutto (zawierają

podatek VAT).

13. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie lajtmobile.pl oraz w siedzibie Operatora.

Aktualizacje społecznościowe
Lajt Mobile OkazjeUrządzenia mobilne
Prześlij Komentarz
Avatar
@
    Tekst

    Najlepsi sprzedawcy