Bezpłatne badania diagnostyczne pojazdów WARSZAWA
574°Zakończono

Bezpłatne badania diagnostyczne pojazdów WARSZAWA

15
sie 22. 2017
Kierowców, któ­rzy chcą wziąć udział w akcji, Ratusz zapra­sza do wybra­nej z 55 sta­cji kon­tro­li pojaz­dów. Na miej­scu dia­gno­ści spraw­dzą poziom emi­sji spa­lin, usta­wie­nie świa­teł i ciśnie­nie w opo­nach. Użytkownicy pojaz­dów otrzy­ma­ją przy tym infor­ma­cję na temat sta­nu tech­nicz­ne­go spraw­dza­nych ele­men­tów i zosta­ną poin­stru­owa­ni przez spe­cja­li­stów, jak odpo­wied­nio je użyt­ko­wać.

Pojazd, któ­ry speł­nia nor­my emi­sji spa­lin, zmniej­sza nie tyl­ko nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nie trans­por­tu na śro­do­wi­sko, ale rów­nież ogra­ni­cza nega­tyw­ny wpływ zanie­czysz­czeń na zdro­wie czło­wie­ka. Zwiększona emi­sja zanie­czysz­czeń z nie­spraw­ne­go ukła­du wyde­cho­we­go pod­no­si ryzy­ko wystę­po­wa­nia scho­rzeń ukła­dów odde­cho­we­go i krą­że­nia.

Prawidłowe oświe­tle­nie to gwa­ran­cja widocz­no­ści na dro­dze, szcze­gól­nie po zmro­ku. Jakość oświe­tla­nia dla każ­de­go mode­lu pojaz­du jest róż­na, a wpływ na to ma tak­że rodzaj same­go reflek­to­ra. Reflektory powin­ny być odpo­wied­nio usta­wio­ne. Wyregulowane pra­wi­dło­wo świa­tła pozwa­la­ją na dostrze­że­nie dużo wcze­śniej prze­szko­dy znaj­du­ją­cej się na dro­dze. Dzięki temu kie­row­ca ma wię­cej cza­su na pod­ję­cie odpo­wied­niej decy­zji, któ­ra może istot­nie wpły­nąć i zawa­żyć na życiu wszyst­kich uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go.

Prawidłowo wyre­gu­lo­wa­ne ciśnie­nie w ogu­mie­niu wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo i kom­fort jaz­dy, ale rów­nież na trwa­łość opon. Bardzo waż­ne jest utrzy­my­wa­nie pra­wi­dło­we­go ciśnie­nia, ponie­waż zbyt wyso­kie przy­śpie­sza punk­to­we zuży­cie opo­ny, a zbyt niskie powo­du­je zwięk­szo­ne zuży­cie pali­wa. Należy pamię­tać rów­nież o spraw­dze­niu sta­nu opo­ny zapa­so­wej.

Bemowo

 • Auto Bemowo II Himalajska 1 8.00−20.00 9.00−13.00
 • P.H.U „TEST” Wrocławska 6 7.00−20.00 8.00−14.00
 • „MAZOVIA” Kocjana 3 8.00−18.00 xxx
 • SKP Lazurowa 5 Lazurowa 5 8.00−18.00 9.00−13.00
 • POLGAS AUTO KLINIKA Księcia Bolesława 1⁄3 7.00−20.00 8.00−14.00
Białołęka

 • ROLBUD Płochocińska 123 8.00−20.00 8.00−15.00
 • F.H.U. Auto-As Klasyków 5a 7.00−19.00 8.00−14.00
 • BUDOMIX Nagraba i Spółka Obrazkowa 2 8.00−20.00 9.00−15.00
 • CONTROL CAR DWORAKOWSKI Kąty Grodziskie 43 8.00−21.00 9.00−16.00
Bielany

 • FASADA POLSKA Wólczyńska 308 7.00−19.00 9.00−14.00
 • DM Auto Serwis Sp. z o.o. Heroldów 5 7.30−20.30 7.30−20.30
 • TOYOTA – BIELANY Klaudyny 1 7.00−21.00 9.00−15.00
Mokotów

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Woronicza 29 8.00−15.00 xxx
 • P.H.U Bożena Śliwczyńska Bartycka 175 7.00−20.00 8.00−15.00
 • CENTRUM SERWISOWE MOKOTÓW Al. Gen. Sikorskiego 5 8.00−20.00 8.00−2000
 • VCENTRUM GRUPA Powsińska 69⁄71 7.00−20.00 8.00−15.00
Ochota

 • MECHANIKA POJAZDOWA 17 Stycznia 39 7.00−21.00 8.00−14.00
 • SKP NAGRABA Białobrzeska 8⁄10 7.00−21.00 8.00−16.00
 • Dominik Sitko Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11 6.00−22.00 8.00−16.00
Praga Południe

 • BUDOMIX Nagraba i Spółka Trakt Brzeski 27 8.00−20.00 9.00−15.00
 • AUTO FUS GROUP Ostrobramska 73 7.00−21.00 8.00−16.00
 • SKP Auto Complex Grochowska 301⁄305 8.00−20.00 8.00−15.00
 • ELSA Wersalska 3A 7.00−21.00 8.00−18.00
 • Wojskowy Instytut Medyczny Szaserów 128 7.00−19.00 7.00−13.00
 • AUTO SPECIAL Grochowska 163 7.00−20.00 xxx
 • URSMASZ Błękitna 78 6.00−22.00 8.00−16.00
 • P.H.U. ORLIK Wał Miedzeszyński 572 7.00−21.00 8.00-.15.00
 • ELSA Chełmżyńska 5 8.00−20.00 8.00−16.00
 • ELSA Jugosłowiańska 1 7.00−21.00 8.00−18.00
Praga Północ

 • Poczta Polska Ratuszowa 7⁄9 7.00−20.00 xxx
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji Jagiellońska 55 7.00−17.00 xxx
Śródmieście

 • „MAZOVIA” Rakowiecka 37A 7.00−16.00 xxx
Targówek

 • KON-AUTO Staniewicka 3 6.00−21.00 8.00−16.00
 • DIAG-MOT-SERWIS Bieżuńska 2a 7.00−20.00 8.00−14.00
 • EMD Nagraba Poborzańska 9A 8.00−20.00 9.00−15.00
 • EMD Nagraba Promienna 4 8.00−20.00 9.00−15.00
Ursus

 • BUDOMIX Nagraba i Spółka Parowcowa 6A 8.00−19.00 9.00−15.00
 • AUTO SERWIS „BŁĘKITNA” Traktorzystów 12 6.00−22.00 8.00−16.00
 • MM CARS WARSZAWA Al. Jerozolimskie 237 8.00−16.00 9.00−14.00
Ursynów

 • Bołtowicz Sp. J. Rosoła 55 10.00−18.00 10.00−15.00
 • ENERGOPOL-WARSZAWA Osmańska 5 6.00−21.00 8.00−14.00
 • SKP Team Puławska 427 8.00−21.00 8.00−15.00
 • KMH AUTOMOTIVE Puławska 516 8.00−19.00 9.00−14.00
 • SKP Auto Complex Postępu 3⁄5 8.00−20.00 8.00−15.00
Wawer

 • AUTO SERWIS „BŁĘKITNA” Błękitna 80 6.00−22.00 8.00−16.00
Wesoła

 • P.H.U „ORZEŁ” Wspólna 49 Warszawa – Wesoła 8.00−20.00 8.00−16.00
 • SOSIBA AUTO SERVICE Trakt Brzeski 110⁄114 Warszawa – Wesoła 8.00−20.00 8.00−18.00
Włochy

 • EMD Nagraba Al. Krakowska 43 8.00−20.00 8.00−15.00
 • Autometr Przedpole 1 7.00−19.00 8.00−14.00
Wola

 • Poczta Polska Sowińskiego 28 7.00−20.00 8.00−13.00
 • „AUTOCOM-BIS” Wolska 225 6.00−21.00 7.00−14.00
 • SKP NAGRABA Dawid Nagraba Syreny 14 7.00−21.00 8.00−16.00
 • DIAG-MOT-SERWIS Ostroroga 20A 7.00−21.00 8.00−14.00
 • SKP NAGRABA Gostyńska 41 7.00−21.00 8.00−16.00
 • „DARMAR” Obozowa 43 7.30−19.30 8.00−15.00
Aktualizacje społecznościowe

Grupy

Najlepsze komentarze
Pepper
@chaos Właśnie miałem dopisywać, że chodzi o Warszawę - według zasady panującej w sieci, jak nie ma napisanego miasta, to chodzi o stolicę
15 Komentarzy
Rozumiem, że stacje robią to całkowicie charytatywnie


a nie, zaraz.... wybory samorządowe już za rok.
Może info w tyt. o mieście?
Pepper
@chaos Właśnie miałem dopisywać, że chodzi o Warszawę - według zasady panującej w sieci, jak nie ma napisanego miasta, to chodzi o stolicę
I znajdą ci milion usterek które tylko u nich można naprawić
okazja dla idiotów (
wbijaja pieczatkie w dowod ?
Pepper
@AntonAntonio Na 100% nie.
dla nielicznych posiadaczy pojazdów FSO Warszawa :-(
Miałem podobną przygodę ze stacją diagnostyczną na której płyn do spryskiwaczy gratis,oczywiście przy tym znaleźli kilka usterek co wcale się nie kalkuluje ale wszystko dla naszego bezpieczeństwa.
Był ktoś? Zastanawiam się czy jest sens jechać. No i trochę dzielnice poprzestawiane jeśli chodzi o lokalizacje ulic
kiedyś był artykuł jak w jakimś mieście w polsce za free to robili a za rogiem kochana policja zatrzymywała dowody za stan auta
Zaraz zjadą się janusze i mirki swoimi NIEBITYMI IGŁAMI ZE 180TYS PRZEBIEGU i będą wyklinać warsztat że lipa bo im tyle usterek znalezli xd
Hmm mam pod blokiem jedną, ale czy naprawdę warto jechać? Emisję spalin często sprawdzają przy corocznym przeglądzie, tak samo ustawienie świateł. Ciśnienie w oponach.. to akurat sam sobie sprawdzę. Szkoda czasu.
Tylko wielu nie zdaje sobie sprawy że stacja diagnostyczna ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny jeśli auto nie spełnia wymagań do ubezpieczonego użytkowania
Prawda jest taka, że prędzej coś zdemontują lub uszkodzą...

Nie powiem, nazwy niektórych speców nawet śmieszne...

Poczta Polska trudni się diagnostyką samochodową? Pewnie sprawdzają zarejestrowanie radioodbiornika...
Edytowane przez: "sodapro" sie 22. 2017
Prześlij Komentarz
Avatar
@
  Tekst