Niestety, ta dyskusja już wygasła
Zakończono

Tidal za darmo na 12 miesięcy w Plus

lis 15. 2022
598939_1.jpg
Na Instagramie pojawiła mi się oferta na Tidal za darmo w Plus na 12 miesięcy .

Więcej poniżej


Regulamin promocji TIDAL
„Słuchaj i wygraj z Plusem”

1. Zakres Promocji: Promocja TIDAL “Słuchaj i wygraj z Plusem” („Promocja”) jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”).


2. Pracownicy TIDAL, jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród i agencje nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji.

Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”).

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.


W Promocji można wziąć udział wyłącznie osobiście i niedopuszczalne jest tworzenie kont TIDAL i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.


3. Organizator: Organizatorem Promocji jest TIDAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa („TIDAL” lub „Organizator”)


4. Czas trwania Promocji: Promocja rozpoczyna się w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 20.11.2022 r. do godziny 23:59 („Okres Promocji”).


5. Zasady uczestnictwa w Promocji: W celu wzięcia udziału w Promocji, przez Okres Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:


(1) Uczestnik musi posiadać dowolną ważną subskrypcję TIDAL w Plusie i umożliwić aplikacji TIDAL otrzymywanie powiadomień PUSH; (2) Uczestnik musi w czasie trwania Promocji, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, odsłuchać w czasie rzeczywistym (streaming) playlisty konkursowej „Słuchaj i wygraj z Plusem” w aplikacji TIDAL pod adresem listen.tidal.com/pla…c0; (3) W czasie trwania Promocji, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, podczas słuchania playlisty konkursowej Uczestnik może otrzymać raz dziennie powiadomienie push, umożliwiające przejście do strony konkursowej try.tidal.com/plu…dal (4) W Okresie Promocji, Uczestnik musi na stronie konkursowej (prowadzonej przez TIDAL) udzielić odpowiedzi na pytanie: „Nagroda powinna trafić do mnie, bo...”, podając adres email, imię i nazwisko i numer telefonu oraz wskazać nagrodę, którą chce się wygrać. Strona Promocji dostępna będzie w okresie od dnia 14.11.2022 od godziny 12:00 do 20.11.2022 do godziny 23:59. Regulamin korzystania z usług TIDAL jest dostępny pod adresem tidal.com/pl/…rms i ma zastosowanie do subskrypcji i korzystania z serwisu TIDAL.


6. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Promocji, w przypadku spełnienia warunków określonych w Promocji opisanych w pkt. 5 powyżej, TIDAL wyłoni Zwycięzców Promocji za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”).

Komisja będzie składać się z trzech członków, którzy sprawować będą nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji oraz oceny odpowiedzi na zadanie promocyjne.

Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników.

Przyznając nagrody Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Promocji oraz udzielonych odpowiedzi na pytanie Promocji w oparciu o następujące kryteria: (1) atrakcyjność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (2) oryginalność odpowiedzi na Zadanie promocyjne; (3) kreatywność odpowiedzi na Zadanie promocyjne.

Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników odpowiedzi, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 9 najciekawszych odpowiedzi, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody.

Zakazane jest zgłaszanie w Promocji odpowiedzi, które zawierają: (a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem bądź z dobrymi obyczajami; (b) treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów; (c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie. Takie zgłoszenia w ramach Zadania promocyjnego nie będą uwzględniane przez Komisję podczas wyboru odpowiedzi w Promocji.


7. Jeden Uczestnik może wygrać w Promocji wyłącznie jedną nagrodę. W Promocji przyznanych zostanie 9 Nagród:


3 x PORTAL BEOPLAY B&O

3 x B&O BEOPLAY EQ

3 x B&O BT BeoSound Explore


Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wygraniu Nagrody bezpośrednio przez Organizatora do 25.11.2022 do godz. 18:00 r.


O szczegółach przekazania Nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu konkursowym adres e-mail. Laureaci w celu odbioru Nagrody, w terminie 72 godzin od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, zobowiązani są przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania Nagrody, w którym Zwycięzca obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.


Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.


8. Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, poinformowania o wyłonieniu Zwycięzców oraz wydania Nagrody.

Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: 1) podmioty działające na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.) 2) niezależni administratorzy danych – Poczta Polska lub kurierzy w celu wysyłki Nagrody.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnika ma prawo: (1) zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych; (2) zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały przekazane TIDAL; (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany; (4) zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada TIDAL; (5) zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których TIDAL nie posiada już podstaw prawnych; (6) zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika; (7) zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi; (8) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres trwania Konkursu do momentu wydania Nagród Zwycięzcom. TIDAL będzie także przechowywać dane osobowe Uczestników w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (a) kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected]; (b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby TIDAL.


9. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 3 powyżej. Reklamacje mogą dotyczyć, w szczególności organizacji i przebiegu Promocji lub wybrania zwycięzcy lub zwycięzców Promocji.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: (1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; (2) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/waz…hp; (3) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.


10. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do udzielonej odpowiedzi w ramach zadania promocyjnego („Zadanie promocyjne”), które zostało zamieszczone na dedykowanej stronie Promocji, a prawa do Zadania promocyjnego nie są obciążone na rzecz osób trzecich, nie było ono dotychczas nigdzie publikowane lub rozpowszechniane. Dodatkowo, umieszczenie Zadania promocyjnego przez Uczestnika na stronie Promocji zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania promocyjnego oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich.


Z dniem przyznania Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zadania promocyjnego zgłoszonego przez Uczestnika, któremu została przyznana Nagroda, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową; (b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; (d) wydawanie i rozpowszechnianie; (e) wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, również w celach marketingowych oraz w wewnętrznej sieci Intranet; (f) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zadania promocyjnego.


Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Zadania promocyjnego. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego, w szczególności na odpowiednim opracowaniu Zadania promocyjnego, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Zadania promocyjnego z innymi utworami przysługuje Organizatorowi. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa powyżej, na inne osoby lub podmioty.


Na wskazanych powyżej polach eksploatacji, każdy Uczestnik, niezależnie od tego, czy zgłoszone przez niego Zadanie promocyjne zostało wybrane przez Komisję jako nagrodzone, udziela Organizatorowi, bez odrębnego wynagrodzenia, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego przez siebie Zadania promocyjnego, mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wraz z prawem udzielania sublicencji w zakresie i na polach eksploatacji określonych powyżej.


11. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem korzystania z usług TIDAL dostępnym pod adresem tidal.com/pl/…ms. Organizator może, w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na jego ważny interes lub ze względów niezależnych od Organizatora, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmienić zasady Promocji i treści Regulaminu w trakcie trwania Promocji, w szczególności zmienić terminy obowiązywania Promocji, o czym poinformuje Uczestników poprzez aplikację TIDAL oraz na stronie internetowej, na której będzie opublikowany Regulamin, pod warunkiem, że nie pogorszy to sytuacji Uczestnika Promocji. Organizator może odwołać, zmienić lub zmodyfikować Promocję w każdym czasie, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących.


12. Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) działania lub zaniechania Uczestnika, błędne lub niedokładne informacje, zarówno spowodowane przez Uczestników, błędy drukowania, jak i wszelkie urządzenia związane z lub wykorzystane w Promocji; (2) awarie techniczne jakiegokolwiek rodzaju lub inne nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub przerwy w połączeniach telefonicznych lub sprzętu lub oprogramowania sieciowego, niezależne od Organizatora; (3) nieautoryzowaną interwencję w jakąkolwiek część procesu Promocji; (4) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas administrowania Promocją lub przetwarzania logowania; lub (5) jakiekolwiek szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w całości lub w części przez Uczestnika Promocji lub wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania Nagrody.


13. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.


14. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na dedykowanej stronie internetowej Promocji pod adresem: try.tidal.com/plu…dal


15. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
Aktualizacje społecznościowe
Konkursy
Skomentuj

1 Komentarz

Avatar
  1. Avatar
    Nigdzie nie ma ani słowa o tym jak aktywować te 12 miesięcy